REGULAMIN OGNISKA MUZYCZNEGO „MAŁY MUZYK”

umowa o kształcenie dzieci

Ognisko regulamin
(pdf, 216 KB)

Nazwa Ogniska i inne informacje o Ognisku

§1
Ognisko nosi nazwę: Ognisko Muzyczne „Mały Muzyk”. Zwane w dalszej części Ogniskiem i jest instytucją prywatną.

§2
Ognisko mieści się w Radomiu przy ul. Miłej 17 26-600 Radom

§3
Osobą prowadzącą Ognisko jest osoba fizyczna dr Paweł Kwaśny, zwany dalej Osobą prowadzącą.

Cele i zadania Ogniska

§4
Celem Ogniska jest:

1) Nauczanie gry na instrumentach na najwyższym poziomie przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy z zakresu metodyki przez doświadczonych profesjonalistów.

2) Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu artystycznym.

3) Umożliwienie osobom dorosłym rozwoju poprzez naukę gry na instrumencie i kształcenie artystyczne.

4) Przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców sztuki.

5) Aktywne oddziaływanie na otoczenie w sferze kultury.

§5
Postawione powyżej cele Ognisko realizuje w następujący sposób:

1) poprzez prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie gry na instrumencie oraz zajęć z teorii muzyki;

2) organizowanie w roku szkolnym imprez prezentujących osiągnięcia uczniów, takich jak koncerty, przeglądy, występy muzyczne itp.;

3) uczestniczenie uczniów w przesłuchaniach i audycjach muzycznych;

4) współdziałanie z rodzicami uczniów niepełnoletnich w zakresie nauczania i wychowywania;

5) wprowadzanie nowoczesnych metod i form nauczania;

6) współdziałanie ze środowiskiem lokalnym w zakresie rozwijania działalności kulturalnej w mieście.

Osoba prowadząca

§6
1. Osoba prowadząca Ognisko odpowiada za jego działalność. Do zadań Osoby prowadzącej należy w szczególności: zapewnienie warunków do działania Ogniska, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz opieki, wyposażenie Ogniska w pomoce dydaktyczne, zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej Ogniska.

2. Osoba prowadząca będąca osobą fizyczną jest Dyrektorem Artystycznym Ogniska.

§7
1. Osoba prowadząca Ognisko sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

2. W zakresie umów cywilno-prawnych Osoba prowadząca może być reprezentowana przez Dyrektora Zarządzającego Ogniska po uprzednim upoważnieniu pisemnym.

3. W zakresie wymienionym w ust. 1, nadzorowi podlega w szczególności: dysponowanie środkami finansowymi zgromadzonymi z opłat rodziców oraz gospodarowanie mieniem Ogniska, prawidłowość dysponowania i rozliczania innych środków pozyskanych na działalność Ogniska, przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy, bezpieczeństwa oraz higieny pracowników i uczniów.

Organizacja Ogniska

§8
1. Zajęcia dydaktyczne w Ognisku są prowadzone w systemie indywidualnym i grupowym.

2. Osoba prowadząca określa czas trwania jednostki lekcyjnej.

3. Zajęcia w normalnym trybie (zajęcia z gry na instrumentach, zajęcia grupowe z teorii muzyki oraz zajęcia grupowe dla dzieci) prowadzone są przez 10 miesięcy (od września do czerwca), natomiast w miesiącach lipcu i sierpniu prowadzone są zajęcia specjalne określane co roku przez Osobę prowadzącą.

§9
1. Warunkiem przyjęcia ucznia do Ogniska jest złożenie Formularza Zgłoszeniowego oraz zawarcie Umowy o Kształcenie pomiędzy Uczniem i/lub Rodzicem Ucznia a Ogniskiem. Formularz Zgłoszeniowy i Umowa o Kształcenie stanowią odrębne dokumenty.

2. Zasady dokonania zapisu do Ogniska dostępne są na stronie internetowej Ogniska www.malymuzyk.com.

3. Wpłata miesięcznej raty lub obecność ucznia na zajęciach organizowanych przez Ognisko stanowi potwierdzenie akceptacji treści Umowy o Kształcenie i obliguje do dopełnienia formalności związanych z zapisem oraz uregulowania zobowiązań wynikających z treści Umowy o Kształcenie.

4. Na prośbę Ucznia i/lub Rodzica może zostać przeprowadzony sprawdzian predyspozycji muzycznych. Ma on charakter diagnostyczno-doradczy. Termin sprawdzianu zostanie podany telefonicznie lub drogą elektroniczną.
5. Kandydat do Ogniska może zapisać się na zajęcia w każdym momencie trwania roku szkolnego.

§10
1. Nad niepełnoletnimi Uczniami przebywającymi w Ognisku podczas zajęć opiekę sprawują nauczyciele prowadzący dane zajęcia.

2. Wyznaczony nauczyciel Ogniska sprawuje opiekę nad niepełnoletnimi Uczniami podczas zajęć organizowanych poza Ogniskiem i odpowiada za ich bezpieczeństwo.

3. Rodzic lub opiekun Ucznia niepełnoletniego jest zobowiązany do przyprowadzenia Ucznia na zajęcia i odebrania go po ich zakończeniu.

§11
1. Uczniowie mają prawo do:

  • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
  • opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony poszanowania swojej godności,
  • życzliwego i indywidualnego traktowania w procesie dydaktycznym,
  • swobody wyrażania myśli i przekonań,
  • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swoich postępów w nauce.

2. Uczniowie mają następujące obowiązki:

  • systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach Ogniska,
  • przestrzeganie zasad kultury i zasad współżycia społecznego w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników Ogniska,
  • dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w Ognisku.

Opłaty za zajęcia dydaktyczne

§12
Uczniowie i/lub ich Rodzice mają obowiązek uiszczać opłaty za zajęcia na warunkach i w wysokości określonych w Umowie o Kształcenie. Uiszczenie opłat jest warunkiem uczestniczenia w zajęciach Ogniska.

§13
1. Obowiązek płacenia czesnego rozpoczyna się w miesiącu, w którym Uczeń rozpoczyna naukę w Ognisku.

2. Obowiązek płacenia czesnego ustaje po miesiącu, w którym Uczeń przestał uczęszczać do Ogniska pod warunkiem, że Uczeń i/lub jego Rodzice powiadomią Dyrektora Zarządzającego lub Osobę prowadzącą na piśmie, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem o terminie rezygnacji z zajęć w Ognisku.

3. Osoba prowadząca może wypowiedzieć Umowę o Kształcenie Uczniowi i/lub jego Rodzicom pod warunkiem, że poinformuje Ucznia i/lub jego Rodziców na piśmie, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, o terminie i powodzie wypowiedzenia Umowy o Kształcenie. Osoba prowadząca jest zobowiązania do zwrotu opłat uiszczonych przez Ucznia i/lub jego Rodziców na poczet zajęć w terminach następujących po terminie wygaśnięcia Umowy o Kształcenie.

Pozyskiwanie środków na działalność Ogniska

Środki finansowe na działalność Ogniska pochodzą z:

1. wkładu środków własnych Osoby prowadzącej;

2. opłat za naukę w Ognisku wnoszonych przez Uczniów i/lub ich Rodziców;

3. zapisów, darowizn, dotacji i innych form pomocy finansowej.

Postanowienia końcowe

1. Zasady prowadzenia przez Ognisko gospodarki finansowej i materiałowej nie ujęte w Regulaminie Ogniska regulują obowiązujące przepisy prawa.

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony przez Osobę prowadzącą i wchodzi w życie w momencie rozpoczęcia działalności Ogniska.

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.